دانشجویان و مهاجران دارای PR یا ویزای کار، از تخفیف ویژه برخوردارند.
کارکنان شرکت‌های دارای قرارداد با GM از تخفیف‌های ویژه کارکنان بهره‌مند می‌شوند.

دانشجویان و مهاجران دارای PR یا ویزای کار، از تخفیف ویژه برخوردارند.
کارکنان شرکت‌های دارای قرارداد با GM از تخفیف‌های ویژه کارکنان بهره‌مند می‌شوند.

با من تماس بگیرید

با من تماس بگیرید